Prihlásenie do kurzu

Uchádzač o výcvik začína v nasej autoškole doručením žiadosti v ktorej je spôsobilosť potvrdená všeobecným lekárom. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si môžete stiahnuť na našej stránke. Bez tohto potvrdenia nie je možné výcvik začať. Túto potvrdenú žiadosť je nám potrebne doručiť spolu s vyplnenou prihláškou na kurz, ktorý ste si vybrali.

Teoretický výcvik

Výcvik sa skladá z teoretickej a praktickej časti ktoré je potrebné ukončiť záverečným testom. Pri osobnom stretnutí si uchádzač zvolí formu prípravy. Naša autoškola uprednostňuje prezenčnú účasť v našich učebniach, pri ktorej je možné dosiahnuť najvyššiu úroveň prípravy na záverečnú skúšku. Samozrejme tí, ktorí sú časovo vyťažení, je možné z časti výuku teórie absolvovať e-learningom. V bežných kurzoch sa uchádzači stretávajú v našich učebniach, spravidla dva krát týždenne po tri vyučovacie hodiny. Pri individuálnom zrýchlenom kurze je možné absolvovať teóriu aj denne, s vyšším počtom vyučovacích hodín.

Praktický výcvik

Po absolvovaní minimálneho počtu vyučovacích hodín, je možné začať v závislosti od druhu výcviku s praktickým výcvikom. Doba praktického výcviku sa určuje individuálne po vzájomnej dohode inštruktora a žiaka. Praktický výcvik sa začína auto trenažérom alebo auto cvičiskom aj praktickými jazdami v premávke. Po nadobudnutí potrebných zručností sa žiak učí opäť na auto cvičisku rôzne formy parkovania, čo je neoddeliteľnou súčasťou praktickej skúšky.

Záverečná skúška

Po absolvovaní teoretickej prípravy a praktických jázd, žiaka prihlásime na záverečnú skúšku. Do 30 pracovných dní po ukončení výcviku policajt určí termín záverečnej skúšky. Počas tohto obdobia čakania na určenie termínu skúšky, je možné si v nasej autoškole dohodnúť ľubovoľný počet
kondičných jázd.

Po určení termínu záverečnej skúšky sa žiak dostaví do priestorov Klientskeho centra (budovy polície), kde prebehne teoretická skúška formou testu absolvovanom na počítači. Po úspešnom absolvovaní testu oznámi policajt deň, miesto a hodinu praktickej skúšky, ktorá začína skúškou na
auto cvičisku. Po úspešnej skúške na auto cvičisku sa ďalej pokračuje praktickou skúškou v cestnej premávke. Policajt oznámi žiakovi výsledok skúšky a vyhodnotí skúšku slovami prospel alebo neprospel.

Ten kto neprospel z niektorej skúšky, môže ešte tri krát opakovať záverečnú skúšku.